Medezeggenschap

Er zijn een aantal medezeggenschapsorganen op de Radboud universiteit en op landelijk niveau voor studentenbelangen. Binnen de Radboud zijn er ook verschillende niveau's.

opleidingsniveau

opleidingscommissie (olc)

De Opleidingscommissie (olc) Natuur- en Sterrenkunde waarborgt de kwaliteit van het onderwijs, door het evalueren van de vakenquêtes en het aanpakken van problemen die door studenten aangegeven worden. Zij orgniseren ook kwartaallijks een inloopmoment waar feedback gegeven kan worden op de natuurkunde opleidingen van de Radboud Universiteit.

De olc Natuur- en Sterrenkunde bestaat uit zowel docenten als natuur- en sterrenkundestudenten. Dit jaar zijn dat:

Studentleden
[verborgen] (Voorzitter)
[verborgen] (Secretaris)
[verborgen] (Commissaris Vakenquêtes)
[verborgen] (Commissaris Communicatie)
[verborgen] (Commissaris Inloopmomenten)
Docentleden
Alex Khajetoorians (Voorzitter)
Bert Kappen (Vicevoorzitter)
Frank Saueressig
Monika Moscibrodzka
Malte Rösner

Heb jij klachten, tips, tops of andere opmerkingen over vakken? Schroom dan niet om een van de studentleden aan te spreken of een mail te sturen naar .

instituutassessor

De olc werkt veel samen met de instituutassessor. De instituutassessor natuurkunde is een student die, samen met de instituutassessor wiskunde, bij alle vergaderingen van het onderwijsinstituut (WiNSt) aanwezig is en daar de studenten vertegenwoordigd. Hiernaast staat de assessor in nauw contact met de andere instituutassessoren van de faculteit, waar deze tijdens vergaderingen de belangen van natuurkunde behartigd. Verder fungeert deze vaak als doorgeefluik tussen de OLC en het opleidingsbestuur, en grijpt indien nodig in als er onmiddelijke verandering nodig is. Dit jaar is [verborgen] de instituutassessor van Natuur- en Sterrenkunde.


facultair niveau

facultaire studentenraad (fsr)

De Facultaire Studentenraad (fsr) vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit fnwi. Daarvoor overlegt ze ongeveer eens in de zes weken met het faculteitsbestuur en de medezeggenschap van het faculteitspersoneel (de facultaire onderdeelcommissie, oc) in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (fgv). Tijdens die vergaderingen heeft de fsr op een aantal punten advies- of instemmingsrecht. Zo heeft de fsr een stem bij de goedkeuring van de onderwijs- en examenregelingen en bij de doorvoering van belangrijke veranderingen op de faculteit, zoals benoemingen van hoogleraren en de invoering van minoren dit jaar. Het faculteitsbestuur mag dus pas besluiten nemen nadat de fsr om advies of instemming is gevraagd. Ook mag de fsr zelf voorstellen doen.

facultaire assessor

De fsr werkt veel samen met de facultaire assessor. De facultaire assessor is een student die bij alle vergaderingen van het faculteitsbestuur aanwezig is. Ook plant, organiseert en zit de assessor meerdere overleggen tussen de verschillende studentenafvaardigingen voor. Daarnaast woont die de vergaderingen van de obc bij en is die bij het overleg tussen studentenverenigingen en de decaan. Ook is die aanwezig bij fsr vergaderingen. Verder vertegenwoordigt die vaker de studenten naar buiten toe. Zo overlegt de assessor onder andere met assessoren van andere faculteiten, en luncht die met de rector. Meer informatie over de fsr kun je vinden op de RU site, Facebook of Instagram (@fsc_science_ru), of stuur een mailtje naar . Als je interesse hebt in een jaar actief meedoen in de fsr kan ook naar dit adres worden gemaild.


universitair niveau

universitaire studentenraad (usr)

De usr heeft inspraak op het beleid dat het College van Bestuur (CvB) ontwikkelt. Het CvB presenteert haar plannen aan de raden, waarna die met vragen, opmerkingen en adviezen komen. Net als de fsr'en hebben studenten en/of medewerkers op sommige onderwerpen zelfs instemmingsrecht. Zaken die aan de orde komen zijn onder andere huisvestingsplannen, milieuzaken en andere onderwerpen die op bedrijfsniveau spelen. Elk jaar worden veertien zetels verdeeld tijdens de studentenverkiezingen. De usr kan gevonden worden via hun Instagram of per mail.


landelijk niveau

interstedelijk studentenoverleg (iso)

Het ISO behartigt de belangen van studenten op nationaal niveau en is vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw). Verschillende universiteitsraden en studentenpartijen (waaronder de Nijmeegse usr) zijn in het ISO verenigd en beslissen samen welke koers de organisatie vaart. Verder is het overleg bereikbaar voor juridisch advies en organiseert het trainingen voor studentbestuurders en -medezeggenschappers.

landelijke studentenvakbond

De LSVb is een federatie van lokale studentenvakbonden (bijvoorbeeld AKKU uit Nijmegen) die ook op landelijk niveau opkomt voor de belangen van studenten. Door in overleg te gaan met het ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen en protestacties te organiseren probeert de bond te bereiken dat beleidsmakers en politici zich inzetten voor de positie van de student. Net als het ISO is de vakbond ook bereikbaar voor juridisch advies en worden er trainingen aan actieve studenten gegeven.