opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (olc) Natuur- en Sterrenkunde waarborgt de kwaliteit van het onderwijs, door het evalueren van de vakenquêtes en het aanpakken van problemen die door studenten aangegeven worden.

De olc Natuur- en Sterrenkunde bestaat uit zowel docenten als natuur- en sterrenkundestudenten. Dit jaar zijn dat:

Studentleden
[verborgen] (Voorzitter)
[verborgen] (Secretaris)
[verborgen] (Commissaris Vakenquêtes)
[verborgen] (Commissaris Communicatie)
[verborgen] (Commissaris Inloopmomenten)
Docentleden
Alex Khajetoorians (Voorzitter)
Bert Kappen (Vicevoorzitter)
Frank Saueressig
Monika Moscibrodzka
Malte Rösner

Heb jij klachten, tips, tops of andere opmerkingen over vakken? Schroom dan niet om een van de studentleden aan te spreken of een mail te sturen naar .

instituutassessor

De OLC werkt veel samen met de instituutassessor. De instituutassessor natuurkunde is een student die, samen met de instituutassessor wiskunde, bij alle vergaderingen van het onderwijsinstituut (WiNSt) aanwezig is en daar de studenten vertegenwoordigd. Hiernaast staat de assessor in nauw contact met de andere instituutassessoren van de faculteit, waar deze tijdens vergaderingen de belangen van natuurkunde behartigd. Verder fungeert deze vaak als doorgeefluik tussen de OLC en het opleidingsbestuur, en grijpt indien nodig in als er onmiddelijke verandering nodig is. Dit jaar is [verborgen] de instituutassessor van Natuur- en Sterrenkunde.


facultaire studentenraad (fsr)

wat is de fsr?

De Facultaire Studentenraad (fsr) vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit fnwi. Daarvoor overlegt ze ongeveer eens in de zes weken met het faculteitsbestuur en de medezeggenschap van het faculteitspersoneel (de facultaire onderdeelcommissie, oc) in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (fgv). Tijdens die vergaderingen heeft de fsr op een aantal punten advies- of instemmingsrecht. Zo heeft de fsr een stem bij de goedkeuring van de onderwijs- en examenregelingen en bij de doorvoering van belangrijke veranderingen op de faculteit, zoals benoemingen van hoogleraren en de invoering van minoren dit jaar. Het faculteitsbestuur mag dus pas besluiten nemen nadat de fsr om advies of instemming is gevraagd. Ook mag de fsr zelf voorstellen doen.


en de assessor?

De fsr werkt veel samen met de facultaire assessor. De facultaire assessor is een student die bij alle vergaderingen van het faculteitsbestuur aanwezig is. Ook plant, organiseert en zit de assessor meerdere overleggen tussen de verschillende studentenafvaardigingen voor. Daarnaast woont hij de vergaderingen van de obc bij en is hij bij het overleg tussen studentenverenigingen en de decaan. Ook is hij aanwezig bij fsr vergaderingen. Verder vertegenwoordigt zij vaker de studenten naar buiten toe. Zo overlegt de assessor onder andere met assessoren van andere faculteiten, en luncht hij met de rector.


meer informatie?

Meer informatie over de fsr kun je vinden op http://www.ru.nl/fnwi/fsr, Facebook, Instagram (@fsc_science_ru) en http://www.numedezeggenschap.nl/?page_id=21, of stuur een mailtje naar . Als je interesse hebt in een jaar actief meedoen in de fsr kan ook naar dit adres worden gemaild.