opleidingscommissie

De interne kwaliteitszorg voor de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde en de masteropleiding Physics and Astronomy is grotendeels in handen van de Opleidingscommissie (OLC) Natuur- en Sterrenkunde. De OLC controleert de kwaliteit van het onderwijs en geeft daartoe advies aan de opleidingscoördinator en de onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden aangaande het onderwijs.

De commissie bestaat uit vier leden van de wetenschappelijke staf en vier natuur- en sterrenkundestudenten. Voor de studentleden zijn er verkiezingen. Er wordt bij de kandidaatstelling naar gestreefd de studentleden evenwichtig te verdelen over de studiejaren. Wat de stafleden betreft gaat het er om dat de verschillende Nijmeegse onderzoekspecialisaties evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Het hoofd van het onderwijsbureau is tevens secretaris van de opleidingscommissie.

Een terugkerende manier van de OLC om van studenten te horen wat zij van het onderwijs vinden, zijn de zogenaamde NSF-vergaderingen, georganiseerd door de Natuurkunde Studenten Fractie (NSF). Deze worden ruim van tevoren aangekondigd en geven studenten na afloop van een kwartaal of semester de gelegenheid per curriculumonderdeel hun oordeel te geven over het genoten onderwijs en het afgenomen tentamen. De commentaarcolleges zijn alleen voor studenten toegankelijk.

De NSF maakt een verslag van deze bijeenkomsten dat vervolgens onder de leden van de OLC wordt verspreid. De kritiekpunten worden dan op een vergadering van de OLC besproken en, als de OLC de kritiek overneemt, wordt door de voorzitter of een ander lid van de OLC/NSF contact gezocht met de docent van het betreffende curriculumonderdeel. De commentaarcolleges worden aangevuld met periodieke enquêtes. Om te beginnen zal over ieder vak ieder jaar het oordeel van studenten worden gevraagd door middel van de Limesurvey enquêtes, die inmiddels elektronisch worden uitgevoerd.

Iedere student kan zich altijd tot een lid van de OLC wenden met klachten over een college, werkcollege of tentamen. In het studiejaar 2020-2021 zijn de studentleden Jade Kuijpers, Job van Hussen, Joost de Kleuver, Maarten de Dreu en Otis van Kemmenade. Je kunt een studentlid altijd aanspreken als je hem of haar tegenkomt, of je mening per e-mail kenbaar maken. Dit doe je door een mailtje te sturen naar , waarna je opmerking bij de studentleden van de OLC terechtkomt.


facultaire studentenraad (fsr)

wat is de fsr?

De Facultaire Studentenraad (FSR) vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit FNWI. Daarvoor overlegt ze ongeveer eens in de zes weken met het faculteitsbestuur en de medezeggenschap van het faculteitspersoneel (de facultaire onderdeelcommissie, OC) in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Tijdens die vergaderingen heeft de FSR op een aantal punten advies- of instemmingsrecht. Zo heeft de FSR een stem bij de goedkeuring van de onderwijs- en examenregelingen en bij de doorvoering van belangrijke veranderingen op de faculteit, zoals benoemingen van hoogleraren en de invoering van minoren dit jaar. Het faculteitsbestuur mag dus pas besluiten nemen nadat de FSR om advies of instemming is gevraagd. Ook mag de FSR zelf voorstellen doen.


en de assessor?

De FSR werkt veel samen met de facultaire assessor. De facultaire assessor is een student die bij alle vergaderingen van het faculteitsbestuur aanwezig is. Ook plant, organiseert en zit de assessor meerdere overleggen tussen de verschillende studentenafvaardigingen voor. Daarnaast woont hij de vergaderingen van de OBC bij en is hij bij het overleg tussen studentenverenigingen en de decaan. Ook is hij aanwezig bij FSR vergaderingen. Verder vertegenwoordigt hij vaker de studenten naar buiten toe. Zo overlegt de assessor onder andere met assessoren van andere faculteiten, en luncht hij met de rector. Dit jaar is Luc Koenen de instituutsassessor van Natuur- en Sterrenkunde.


meer informatie?

Meer informatie over de FSR kun je vinden op http://www.ru.nl/fnwi/fsr, Facebook en http://www.numedezeggenschap.nl/?page_id=21, of stuur een mailtje naar . Als je interesse hebt in een jaar actief meedoen in de FSR kan ook naar dit adres worden gemaild.