Opleidingscommissie

De interne kwaliteitszorg voor de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde en de masteropleiding Physics and Astronomy is grotendeels in handen van de Opleidingscommissie (OLC) Natuur- en Sterrenkunde. De OLC controleert de kwaliteit van het onderwijs en geeft daartoe advies aan de opleidingscordinator en de onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden aangaande het onderwijs.

De commissie bestaat uit vier leden van de wetenschappelijke staf en vier natuur- en sterrenkundestudenten. Voor de studentleden zijn er verkiezingen. Er wordt bij de kandidaatstelling naar gestreefd de studentleden evenwichtig te verdelen over de studiejaren. Wat de stafleden betreft gaat het er om dat d2016-2017?e verschillende Nijmeegse onderzoekspecialisaties evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Het hoofd van het onderwijsbureau is tevens secretaris van de opleidingscommissie.

Een terugkerende manier van de OLC om van studenten te horen wat zij van het onderwijs vinden, zijn de zogenaamde NSF-vergaderingen, georganiseerd door de Natuurkunde Studenten Fractie (NSF). Deze worden ruim van tevoren aangekondigd en geven studenten na afloop van een kwartaal of semester de gelegenheid per curriculumonderdeel hun oordeel te geven over het genoten onderwijs en het afgenomen tentamen. De commentaarcolleges zijn alleen voor studenten toegankelijk.

De NSF maakt een verslag van deze bijeenkomsten dat vervolgens onder de leden van de OLC wordt verspreid. De kritiekpunten worden dan op een vergadering van de OLC besproken en, als de OLC de kritiek overneemt, wordt door de voorzitter of een ander lid van de OLC/NSF contact gezocht met de docent van het betreffende curriculumonderdeel. De commentaarcolleges worden aangevuld met periodieke enqutes. Om te beginnen zal over ieder vak ieder jaar het oordeel van studenten worden gevraagd door middel van de Limesurvey enqutes, die inmiddels elektronisch worden uitgevoerd.

Iedere student kan zich altijd tot een lid van de OLC wenden met klachten over een college, werkcollege of tentamen. In 2016/2017 zijn de studentleden (derdejaars), (derdejaars), (master), (tweedejaars) en (tweedejaars). Je kunt een studentlid altijd aanspreken als je hem of haar tegenkomt, of je mening per e-mail kenbaar maken. Dit doe je door een mailtje te sturen naar , waarna je opmerking bij de studentleden van de OLC terechtkomt.

De Natuurkunde Studenten Fractie

De Natuurkundestudentenfractie (NSF) heeft tot doel de belangenbehartiging van alle Natuur- en Sterrenkunde studenten in Nijmegen. De alledaagse bezigheden betreffen vooral de beoordeling van colleges en practica. Hierbij komen bijvoorbeeld de kwaliteit van docenten, de inhoud van colleges en de opbouw van het curriculum aan bod.

Studenten kunnen op universitair, facultair en opleidingsniveau invloed uitoefenen op het beleid. Deze inspraak geschiedt via de gekozen student-vertegenwoordigers die zitting hebben in diverse besturen, raden en commissies. Onder andere vanuit de NSF worden ieder jaar studenten voorgedragen om daarin zitting te nemen. Voor de posities van deze vertegenwoordigers is steun van hun achterban essentieel. De NSF dient dan ook als tussenpost tussen studenten en studentvertegenwoordigers, waardoor de vertegenwoordigers op de hoogte zijn van de belangen en standpunten van de achterban, en waardoor andersom de achterban op de hoogte blijft van belangrijke ontwikkelingen op diverse bestuurlijke niveaus.

Het belangrijkste middel om bovenstaande zaken te bewerkstelligen, zijn de openbare NSF-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt iedereen de kans om ideen te opperen om het onderwijs te verbeteren. In de discussie die volgt, wordt dan duidelijk waar het gemeenschappelijke standpunt van de studenten ligt inzake voorliggende kwesties. Zo wordt voorkomen dat bepaalde problemen niet gesignaleerd worden door de betreffende vertegenwoordigers. Anderzijds staan zij als vertegenwoordigers veel sterker doordat ze niet alleen namens zichzelf, maar namens een meerderheid van de studenten kunnen spreken in hun besturen, raden en commissies.

Uiteindelijk staat of valt het functioneren van de NSF dus met de deelname van een meerderheid van de studenten aan deze NSF-bijeenkomsten. Hopelijk zien wij jullie dus bij de volgende NSF-bijeenkomst!

De NSF is direct te bereiken per e-mail:

Facultaire Studentenraad (FSR)

Wat is de FSR?

De Facultaire Studentenraad (FSR) vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit FNWI. Daarvoor overlegt ze ongeveer eens in de zes weken met het faculteitsbestuur en de medezeggenschap van het faculteitspersoneel (de facultaire onderdeelcommissie, OC) in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Tijdens die vergaderingen heeft de FSR op een aantal punten advies- of instemmingsrecht. Zo heeft de FSR een stem bij de goedkeuring van de onderwijs- en examenregelingen en bij de doorvoering van belangrijke veranderingen op de faculteit, zoals benoemingen van hoogleraren en de invoering van minoren dit jaar. Het faculteitsbestuur mag dus pas besluiten nemen nadat de FSR om advies of instemming is gevraagd. Ook mag de FSR zelf voorstellen doen.

En de assessor?

De FSR werkt veel samen met de facultaire assessor. De facultaire assessor is een student die bij alle vergaderingen van het faculteitsbestuur aanwezig is. Ook plant, organiseert en zit de assessor meerdere overleggen tussen de verschillende studentenafvaardigingen voor. Daarnaast woont hij de vergaderingen van de OBC bij en is hij bij het overleg tussen studentenverenigingen en de decaan. Ook is hij aanwezig bij FSR vergaderingen. Verder vertegenwoordigt hij vaker de studenten naar buiten toe. Zo overlegt de assessor onder andere met assessoren van andere faculteiten, en luncht hij met de rector.

Wie is de FSR FNWI 2018-2019

FSR FNWI 2016-2017
Figure 1: Leden (v.l.n.r.): Lennart Jansen, Ana Avramovi, Thijs de Jong, Kayleigh Schouren, Bart Zonneveld (Assessor), Sofie Buesink.

Meer informatie?

Meer informatie over de FSR kun je vinden op , https://www.facebook.com/fsrfnwi en http://www.numedezeggenschap.nl/?page_id=21, of stuur een mailtje naar . Als je interesse hebt in een jaar actief meedoen in de FSR kan ook naar dit adres worden gemaild.